sholat berjamaah

Pada beberapa minggu lepas, semasa menyampaikan kuliah maghrib di Surau Al-Mustaqim Presint 14 Putrajaya, saya sempat membahaskan pandangan-pandangan ulama’ berkaitan apakah makmum solat berjemaah berkewajipan membaca Al-Fatihah di belakang imam. Perbahasan ini saya kutip dari kitab Tafsir Ibnu Katsir dalam Bab Keutamaan Surah Al-Fatihah. Mengenai hal ini, terdapat 3 pandangan para ulama’ :

Pandangan Pertama :
Setiap makmum wajib membaca Al-Fatihah sebagaimana imam. Hal ini berdasarkan keumuman Hadith :

 لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

Maksudnya :
Tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah
(Riwayat Bukhari & Muslim)
Pandangan Kedua :
Tidak ada kewajipan sama sekali bagi makmum membaca Al-Fatihah atau surah selainnya, baik dalam solat Jahr (solat imam membaca lantang) atau solat Sirri (solat imam membaca perlahan). Pendapat ini berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitan Musnadnya, dari Jabir bin Abdullah, bahawa Nabi SAW bersabda :

من كان له إمام فقراءته له قراءة

Maksudnya :
Barangsiapa solat bersama seorang imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan untuk makmum juga
Namun hadith ini terdapat kelemahan pada isnadnya. Sementara Imam Malik meriwayatkan dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir bahawa itu merupakan perkataan Jabir sendiri (bukan dari Nabi saw). Hadith tersebut diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan yang berbeza, namun tidak ada satu pun yang boleh dikatakan sohih berasal daripada Nabi saw.
Pandangan Ketiga
Al-Fatihah wajib dibaca oleh makmum dalam solat Sirri, dan tidak wajib di baca dalam solat Jahr. Hal itu sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Sohih Muslim, dari Abu Musa Al-’Asy’ari, beliau berkata bahawa Nabi saw bersabda :

إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا

Maksudnya :
Sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai pautan. Jika dia bertakbir, maka hendaklah kalian bertakbir. Dan jika dia membaca (Al-Fatihah dan surah lain), maka semaklah oleh kalian….
Demikian juga yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab Sunan yang lain seperti Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah – daripada Abu Hurairah, hadith yang sama maksudnya dengan Hadith Muslim ini.
Hadith ini menunjukkan bahawa pendapat ini, yang juga merupakan Qaul Qadim (pendapat lama) Imam Syafie dan juga salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, adalah pendapat yang benar.